Vilka Vi Är

ABO hjälper till att forma framtiden för ditt företag

Upptäck Mer
Vad Vi Gör
Vi erbjuder alternativa finansieringslösningar
Upptäck Mer
Ledarskap
Lär känna oss
Upptäck Mer
Investeringsprocess
Vi erbjuder smidiga lösningar
Upptäck Mer
Globala Investeringar
Vi finns i hela världen
Upptäck Mer
0%
Loading

Integritetspolicy

Denna policy beskriver:

(A) den information vi samlar in gällande dig när du besöker vår webbplats, använder våra produkter eller tjänster eller på annat sätt interagerar med oss.

(B) hur vi använder, delar, lagrar och säkrar informationen.

Denna policy är ”vi” Alpha Blue Ocean som är registrerat i Storbritannien, referensnummer 10993260. Ordet “plattform” hänvisar till vår hemsida på https://alphablueocean.com/.

I denna policy avser “personlig information” alla uppgifter, information eller kombinationer av data och information som du har givit oss, eller som du angett när du använt våra produkter eller tjänster som gäller en identifierbar person.

1 Vilken typ av information som vi samlar in

1.1 Vi samlar in följande typer av information:

(a) Konto och profilinformation som du anger när du registrerar dig för våra tjänster, till exempel namn, adress, företagsuppgifter, kontaktuppgifter (e-post och telefon) o.s.v. (gemensamt kallat “kontoinformation”);

1.2 Vi samlar in ovanstående information när du ger informationen till oss, eller när du använder eller besöker vår plattform. Vi kan också få information gällande dig från andra källor, inklusive offentlig information.

1.3 Vi samlar inte in känslig information eller speciellt kategoriserad information. Detta inkluderar detaljer gällande din ras, ditt etniska ursprung, din politiska åsikt, din religion, ditt fackliga medlemskap, din genetik, din biometri, din hälsa eller din sexuella läggning.

2 Hur vi använder den information vi samlar in

2.1 Vi använder endast din personliga information där lagen tillåter oss att använda den. Vi använder endast din personliga information om:

(a) vi måste utföra det kontrakt vi har ingått (eller kommer att ingå) med dig, för att du ska kunna använda våra produkter eller tjänster, för att kunna tillhandahålla dig kundsupport och personliga funktioner samt för att skydda säkerheten på vår plattform;

(b) det uppfyller ett legitimt intresse som inte bryter mot dina grundläggande rättigheter eller dataskyddsintressen, till exempel för forskning och utveckling, och för att skydda våra lagliga rättigheter och intressen

(c) du har gett oss ditt medgivande att göra det för ett visst ändamål, till exempel så att vi kan skicka direkt marknadsföringsmaterial till dig eller publicera din information som en del av våra omdömen eller kundhistorier för att marknadsföra våra produkter eller tjänster med ditt tillstånd eller

(d) om vi måste följa en laglig eller lagstadgad skyldighet.

2.2 Om du har gett oss ditt samtycke till att använda din personliga information för ett visst ändamål har du rätt att återkalla ditt samtycke när som helst genom att kontakta oss (se punkt 8 för kontaktuppgifter), men notera att detta inte kommer att påverka användningen av din information som redan har ägt rum.

2.3 Vi delar inte din personliga information med något företag utanför vår grupp för marknadsföringsändamål, såvida du inte ger ditt uttryckliga specifika samtycke.

2.4 Vi har lagt fram våra rättsliga grunder för att behandla din information i Legal Base-tabellen i slutet av denna policy.

3 Hur vi delar den information vi samlar in

3.1 Vi kan dela personuppgifter på aggregerad eller identifierad basis med tredje part för forskning och analys, profilering och liknande ändamål för att hjälpa oss att förbättra våra produkter och tjänster.

3.2 Om du använder programvara från tredje parter i samband med våra produkter eller tjänster, till exempel programvara från tredje part som vår plattform integrerar med, kanske du ger den tredje partens programleverantör tillgång till ditt konto och din information. Policys och förfaranden för programleverantörer från tredje parter kontrolleras inte av oss, och denna policy täcker inte hur din information som samlas in eller används av programleverantörer från tredje parter. Vi uppmanar dig att granska sekretesspolicyerna för programleverantörerna från dessa tredje parter innan du använder programvaran.

3.3 Vår plattform kan innehålla länkar till tredje parters webbplatser där vi inte har någon kontroll. Om du följer en länk till någon av dessa webbplatser eller lämnar information till dem, kommer din information att styras av deras policy. Vi uppmanar dig att granska sekretesspolicyerna för tredje parters webbplatser innan du skickar information till dem.

3.4 Vi kan dela din information med myndigheter och brottsbekämpande tjänstemän för att följa gällande lagar eller förordningar, till exempel när vi svarar på fordringar, rättsliga processer, brottsbekämpning eller nationella säkerhetsanmälningar.
3.5 Om vi ​​förvärvas av en tredje part till följd av en fusion, förvärv eller företagsöverföring, kan din personliga information avslöjas och / eller överföras till en tredje part i samband med sådan transaktion. Vi kommer att meddela dig om sådan transaktion äger rum och informera dig om eventuella val som du kan göra angående din information.

4 Hur vi lagrar och skyddar den information som vi samlar in

4.1 Vi använder dataserviceleverantörer baserade i London för att hantera den information vi samlar in.

4.2 Vi har antagit följande åtgärder för att skydda säkerheten och integriteten av din personliga information:

(a) Tillgången till din personliga information är begränsad till personal eller tjänsteleverantörer på ett strikt sätt och de behandlar endast din information med våra instruktioner vilket också omfattas av en sekretessplikt, och;

(b) våra insamlings-, lagrings- och behandlingsmetoder granskas regelbundet.

4.3 Vi har infört förfaranden för att hantera eventuella misstänkta sekretessbrott och meddelar dig och eventuell tillämplig reglerare om brott där vi är lagligen skyldiga att göra det.

4.4 Medan vi genomför skyddsåtgärder för att skydda din information så bör du notera att ingen överföring av information på internet är helt säker. Vi kan inte garantera att din information under överföringen via internet eller när den lagras på våra system eller bearbetas av oss, är helt säker.

4.5 Vi behåller endast personuppgifter så länge som det är rimligt nödvändigt att uppfylla de syften vi samlade in den för, bland annat för att uppfylla eventuella lagar, för att kunna slutföra vår bokföring eller på grund av andra rapporteringskrav. Vi behåller informationen i fem år. Vi granskar regelbundet grunden och lämpligheten av vår datalagringspolitik.

5 Dina rättigheter

5.1 Du har rätt att:

(a) bli informerad om vad vi gör med din personliga information

(b) begära en kopia av den personliga information vi har om dig

(c) kräva att vi korrigerar eventuella felaktigheter eller fel i personlig information vi har om dig

(d) begära radering av din personliga information (observera att vi inte alltid kan följa din begäran om radering på grund av lagliga administrationskrav, för att kunna slutföra transaktioner eller för att uppfylla våra lagliga skyldigheter)

(e) begränsa behandlingen av din personliga information (inklusive marknadsföring)

(f) begära att få dina personuppgifter skickade i ett strukturerat och maskinläsbart format, och begära att vi överför sådan information till en annan part; och

(g) återkalla ditt samtycke när som helst där vi är beroende av ditt samtycke för att kunna behandla din personliga information (detta påverkar inte behandlingen som utförts innan du återkallade ditt samtycke).

5.2 Du kan välja att stoppa allt marknadsföringsmaterial som vi skickar till dig via e-post. Observera dock att även om du avstår från att ta emot marknadsföringsmaterial, så kommer du fortsätta att få meddelanden eller information från oss gällande din användning av våra produkter eller tjänster.

5.3 Som en säkerhetsåtgärd kan vi behöva särskild information från dig för att hjälpa oss att bekräfta din identitet när vi behandlar dina personuppgifter, eller när du utövar dina rättigheter.

5.4 Varje begäran enligt punkt 5.1 kommer normalt att behandlas kostnadsfritt. Vi kan dock ta ut en rimlig administrativ avgift om din förfrågan är klart ogrundad, repetitiv eller överdriven.

5.5 Vi svarar på alla legitima förfrågningar inom en (1) månad. Ibland kan det ta oss längre än en månad om din förfrågan är särskilt komplex eller om du har gjort ett antal förfrågningar.

6 Ändringar av denna policy

6.1 Vi kan ändra denna policy vid vilken tidpunkt som helst, genom att lägga upp den uppdaterade policyen på vår plattform. Genom att fortsätta använda vår plattform efter att ändringarna trätt i kraft, accepterar du att vara bunden av den reviderade policyn.

7 Policy gällande minderåriga

7.1 Våra produkter och tjänster är inte riktade till personer under 16 år. Vi samlar inte medvetet personuppgifter från personer under 16 år. Om vi ​​blir medvetna om att en person är under 16 år efter att de har gett oss sina personliga uppgifter, kommer vi att vidta åtgärder för att ta bort informationen. Kontakta oss om du tror att vi har felaktigt eller oavsiktligt samlat in information från en person under 16 år.

8 Kontakta oss

8.1 Vänligen kontakta oss på +44 (0) 203 855 0088 eller skicka in en skriftlig förfrågan till: contact@alphablueocean.com.

8.2 Du kan alltid kontakta oss om du har några frågor eller andra problem. Om du har olösta problem har du rätt att lägga in ett klagomål hos en dataskyddsmyndighet i det land där du bor eller arbetar eller där du anser att dina rättigheter har åsidosatts. Om du bor i storbritannien kan du lämna in ett klagomål till informationskommissionärens kontor (ICO), den brittiska tillsynsmyndigheten för dataskyddsproblem (www.ico.org.uk).

Drag Play
Facebook Instagram Twitter YouTube Pinterest Pinterest Soundcloud Behance Google Plus LinkedIn Search